Odznaka jeżdżę konno- zasady przeprowadzania

„Egzamin na odznakę „Jeżdżę Konno” może być przeprowadzany w ośrodkach certyfikowanych PZJ lub ośrodkach zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Koordynatora ds. Szkolenia Jeździeckiego (WKSJ) lub przewodniczącego WKE.

Komisja to 2 szkoleniowców z aktualną licencją PZJ (przewodniczący Komisji musi posiadać uprawnienia co najmniej Instruktora Sportu, drugi szkoleniowiec może mieć uprawnienia Instruktora Szkolenia podstawowego)

Ośrodek bez certyfikatu PZJ musi spełniać podstawowe wymagania dla bezpiecznego i profesjonalnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych z jazdy konnej oraz zapewniać dobrostan użytkowanych w nim koni. Spełnienie wymagań potwierdza się poprzez osobiste sprawdzenie warunków w ośrodku przez WKSJ lub wyznaczonej przez niego kompetentnej osoby.

Zgłoszenie egzaminu i zapotrzebowanie na karty oraz przypinki odznaki „Jeżdżę Konno” zgłasza się co najmniej 4 tygodnie przed terminem egzaminu na druku dostępnym na stronie PZJ do biura WZJ oraz do akceptacji WKSJ/przewodniczącego WKE.

Po akceptacji WKSJ pracownik biura WZJ wystawia fakturę i odznaki są do pobrania z biura WZJ lub wysyłane (po pokryciu kosztów wysyłki) na wskazany adres.

Przebieg egzaminu opisany jest w „Regulaminie odznak”.

Egzaminowani powinni mieć wypełnione oświadczenie RODO dostępne na stronie PZJ.

Protokół zbiorczy z egzaminu należy przesłać do biura WZJ z kopią do WKSJ/przewodniczącego WKE.

Dokumenty dotyczące odznak dostępne są na stronie PZJ Odznaki jeździeckie – PZJ

Osoby do kontaktu w WMZJ:

biuro@wmzj.waw.pl

WKSJ – Ewa Metera-Zarzycka ewametera@gmail.com, 508101079