Statut

STATUT
WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Statut uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów W-MZJ w dniu 30 sierpnia 2021 r.

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „W-MZJ”.
 2. Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki, zwany w dalszej części statutu „W-MZJ”, zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowe i osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują prowadzenie działalności związanej z jeździectwem.
 3. W-MZJ jest związkiem sportowym w rozumieniu Ustawy o Sporcie.

§ 2

 1. Terenem działania W-MZJ jest obszar województwa mazowieckiego, a jego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów W-MZJ może prowadzić działalność poza granicami województwa mazowieckiego oraz poza granicami kraju.

§ 3

 1. W-MZJ działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. W-MZJ jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

 

 1. W-MZJ jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Jeździeckiego, zwanym dalej „PZJ”.
 2. W-MZJ może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

§ 5

 

 1. W-MZJ może posiadać sztandar i flagę organizacyjną.
 2. W-MZJ używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Wszelkie prawa do logo i nazwy W-MZJ ma wyłącznie W-MZJ, a ich zmiana wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

 

§ 6

 1. W-MZJ opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków z zastrzeżeniem postanowień §24 ust. 8 Statutu.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych W-MZJ może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania.

 

§ 7

Celem działania W-MZJ jest:

 1. Popularyzacja, upowszechnianie i rozwój sportu jeździeckiego we wszystkich jego formach.
 2. Współdziałanie w podnoszeniu umiejętności jeździeckich i organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie województwa mazowieckiego w zakresie profesjonalnym i amatorskim.
 3. Reprezentowanie sportu jeździeckiego województwa mazowieckiego wobec organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
 4. Ochrona praw i interesów wszystkich jego członków oraz zawodników, szkoleniowców i sędziów.

 

§ 8

W-MZJ realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie organizacji mających na celu popularyzację, upowszechnianie i podnoszenie poziomu sportu jeździeckiego.
 2. Wydawanie przepisów oraz regulaminów określających zasady uprawiania sportu jeździeckiego oraz kontrolę ich przestrzegania w zakresie nie objętym lub delegowanym przez PZJ.
 3. Organizację lub powierzanie organizacji zawodów regionalnych i innych przedsięwzięć związanych z promocją jeździectwa oraz koordynację ich kalendarza.
 4. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój sportu jeździeckiego na terenie działania.
 5. Organizację i prowadzenie działalności naukowo badawczej, prowadzenie działalności szkoleniowej.
 6. Nadawanie klas sportowych zawodnikom oraz licencji zawodników i koni w zakresie swoich kompetencji.
 7. Realizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa, w tym zawodów mistrzowskich we wszystkich dyscyplinach jeździeckich uznanych przez PZJ.
 8. Powoływanie Kadry Wojewódzkiej w sporcie jeździeckim.
 9. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w dziedzinie sportu jeździeckiego, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz amatorów.
 10. Propagowanie wśród zawodników i działaczy idei olimpijskiej i zasad fair play.
 11. Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie jeździeckim, przestrzeganie dobrostanu koni oraz prowadzenie edukacji i szkoleń w tym zakresie.
 12. Ustalanie zasad dotyczących zmian barw klubowych przez zawodników W-MZJ nie posiadających licencji ogólnopolskiej.
 13. Mediację w sprawach spornych powstałych pomiędzy członkami W-MZJ.
 14. Wyróżnianie członków W-MZJ, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy.
 15. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym pozyskiwanie sponsorów i prowadzenie działalności gospodarczej.
 16. Podejmowanie, realizacja oraz rozliczanie publicznych zadań zleconych w zakresie jeździectwa.
 17. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
 18. Promocja jeździeckich walorów regionu oraz krzewienie pamięci o historii polskiego jeździectwa.
 19. Promocja Mazowsza, krzewienie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, wspieranie inicjatyw związanych z ochroną przyrody.
 20. Prowadzenie biura W-MZJ.

STATUT
WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Statut uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów W-MZJ w dniu 30 sierpnia 2021 r.

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „W-MZJ”.
 2. Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki, zwany w dalszej części statutu „W-MZJ”, zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowe i osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują prowadzenie działalności związanej z jeździectwem.
 3. W-MZJ jest związkiem sportowym w rozumieniu Ustawy o Sporcie.

§ 2

 1. Terenem działania W-MZJ jest obszar województwa mazowieckiego, a jego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów W-MZJ może prowadzić działalność poza granicami województwa mazowieckiego oraz poza granicami kraju.

§ 3

 1. W-MZJ działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. W-MZJ jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

 

 1. W-MZJ jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Jeździeckiego, zwanym dalej „PZJ”.
 2. W-MZJ może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

§ 5

 

 1. W-MZJ może posiadać sztandar i flagę organizacyjną.
 2. W-MZJ używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Wszelkie prawa do logo i nazwy W-MZJ ma wyłącznie W-MZJ, a ich zmiana wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

 

§ 6

 

 1. W-MZJ opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków z zastrzeżeniem postanowień §24 ust. 8 Statutu.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych W-MZJ może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania.

 

§ 7

Celem działania W-MZJ jest:

 1. Popularyzacja, upowszechnianie i rozwój sportu jeździeckiego we wszystkich jego formach.
 2. Współdziałanie w podnoszeniu umiejętności jeździeckich i organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie województwa mazowieckiego w zakresie profesjonalnym i amatorskim.
 3. Reprezentowanie sportu jeździeckiego województwa mazowieckiego wobec organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
 4. Ochrona praw i interesów wszystkich jego członków oraz zawodników, szkoleniowców i sędziów.

 

§ 8

W-MZJ realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie organizacji mających na celu popularyzację, upowszechnianie i podnoszenie poziomu sportu jeździeckiego.
 2. Wydawanie przepisów oraz regulaminów określających zasady uprawiania sportu jeździeckiego oraz kontrolę ich przestrzegania w zakresie nie objętym lub delegowanym przez PZJ.
 3. Organizację lub powierzanie organizacji zawodów regionalnych i innych przedsięwzięć związanych z promocją jeździectwa oraz koordynację ich kalendarza.
 4. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój sportu jeździeckiego na terenie działania.
 5. Organizację i prowadzenie działalności naukowo badawczej, prowadzenie działalności szkoleniowej.
 6. Nadawanie klas sportowych zawodnikom oraz licencji zawodników i koni w zakresie swoich kompetencji.
 7. Realizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa, w tym zawodów mistrzowskich we wszystkich dyscyplinach jeździeckich uznanych przez PZJ.
 8. Powoływanie Kadry Wojewódzkiej w sporcie jeździeckim.
 9. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w dziedzinie sportu jeździeckiego, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz amatorów.
 10. Propagowanie wśród zawodników i działaczy idei olimpijskiej i zasad fair play.
 11. Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie jeździeckim, przestrzeganie dobrostanu koni oraz prowadzenie edukacji i szkoleń w tym zakresie.
 12. Ustalanie zasad dotyczących zmian barw klubowych przez zawodników W-MZJ nie posiadających licencji ogólnopolskiej.
 13. Mediację w sprawach spornych powstałych pomiędzy członkami W-MZJ.
 14. Wyróżnianie członków W-MZJ, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy.
 15. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym pozyskiwanie sponsorów i prowadzenie działalności gospodarczej.
 16. Podejmowanie, realizacja oraz rozliczanie publicznych zadań zleconych w zakresie jeździectwa.
 17. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
 18. Promocja jeździeckich walorów regionu oraz krzewienie pamięci o historii polskiego jeździectwa.
 19. Promocja Mazowsza, krzewienie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, wspieranie inicjatyw związanych z ochroną przyrody.
 20. Prowadzenie biura W-MZJ.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie W-MZJ, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

Członkowie W-MZJ dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Honorowych
 3. Wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być kluby sportowe i inne organizacje prowadzące bezpośrednią działalność w zakresie jeździectwa, posiadające osobowość prawną i mające swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu W-MZJ na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem swoich delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i imprezach organizowanych przez W-MZJ.
 5. Członkowie zwyczajni mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz W-MZJ.

§ 11


Członkiem honorowym W-MZJ może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla propagowania i rozwoju sportu jeździeckiego.

 1. Godność członka honorowego oraz Prezesa Honorowego nadaje i pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu W-MZJ.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego. prawa wyborczego oraz są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe i wspiera materialnie działalność W-MZJ.
 2. Członkostwo wspierające powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd W-MZJ wniosku zainteresowanego opisującego zakres planowanej współpracy oraz określenia deklarowanego wsparcia materialnego.
 3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13

 

Członkowie W-MZJ mają obowiązek dbania o dobre imię Związku oraz:

 1. Czynnego udziału w realizacji statutowych celów W-MZJ.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał W-MZJ oraz innych
  przepisów obowiązujących w sporcie jeździeckim.
 3. Zachowania należytego poziomu kultury zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy oraz zasad Fair Play.
 4. Terminowego opłacania na rzecz W-MZJ składki członkowskiej, opłaty rejestracyjnej w przypadku nowego członka, opłaty za opiniowanie przez W-MZJ wniosku do certyfikacji ośrodka przez PZJ.
 5. Aktualizacji swoich danych teleadresowych.

§ 14

 

 1. Członkostwo w W-MZJ ustaje w przypadku:
  1. Rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie.
  2. Skreślenia z listy członków – członek W-MZJ może być uchwałą Zarządu skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji statutowych działań W-MZJ, w tym w szczególności z tytułu zalegania z opłatą składki członkowskiej za rok bieżący do dnia 31 grudnia tego roku.
  3. Wykluczenia – członek W-MZJ może być uchwałą Zarządu wykluczony jeśli naruszył interesy Związku w skutek nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów.
  4. Rozwiązania W-MZJ lub organizacji będącej jego członkiem.
 2. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
  1. Śmierci członka.
  2. Utraty przez członka praw publicznych.
  3. Podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów o pozbawieniu członkostwa Honorowego.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku nieopłacenia deklarowanej składki członkowskiej lub braku realizacji ustalonego zakresu współpracy.

§ 15 

W przypadku naruszenia przez członka W-MZJ postanowień statutu, regulaminów lub uchwał
władz W-MZJ, Zarządowi przysługuje prawo do:

 1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.
 2. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6-miesięcy. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka W-MZJ statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału we współzawodnictwie sportowym.
 3. Skreślenia z listy członków zwyczajnych W-MZJ określonego w §14 ust. 1 pkt b.
 4. Wykluczenia określonego w §14 ust. 1 pkt c.

§ 16

 

 1. Od uchwał Zarządu W-MZJ w przedmiocie zawieszenia, skreślenia lub wykluczenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Biura W-MZJ. Członek W-MZJ, który wniósł odwołanie pozostaje zawieszony w swoich prawach do czasu zakończenia postępowania i odnośnej uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze W-MZJ.

§ 17

Władzami W-MZJ są:

 1. Walne Zebranie Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 18

 1. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne Zebranie Delegatów postanowi inaczej.
 2. Jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Walne Zebranie Delegatów.

Najwyższą władzą W-MZJ jest Walne Zebranie Delegatów, które może odbywać się jako:

 1. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd co 4 lata.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów, zwoływane rokrocznie przez Zarząd w terminie do końca II kwartału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które zwoływane jest w przypadku:
  1. Uchwały ostatniego Walnego Zebrania Delegatów.
  2. Uchwały Zarządu.
  3. Wniosku Komisji Rewizyjnej.
  4. Pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych W-MZJ.
 4. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ustala Zarząd W-MZJ. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż 60 dni od daty odnośnej uchwały lub złożenia wniosku.

§ 20

 

Termin, miejsce i porządek obrad Walnych Zebrań Delegatów.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd W-MZJ powiadamia członków W-MZJ na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
 2. Za skuteczne powiadomienie członka W-MZJ uznaje się pocztę elektroniczną (e-mail) oraz wywieszenie stosownego komunikatu o Walnym Zebraniu Delegatów na oficjalnej stronie internetowej W-MZJ.
 3. Zarząd W-MZJ zobowiązany jest do przesłania materiałów i sprawozdań członkom W-MZJ nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania oraz ich opublikowania w powyższym terminie na stronie internetowej W-MZJ.
 4. Materiały na Walne Zebranie Delegatów obejmują w zależności od kompetencji Zebrania:
  1. Porządek obrad.
  2. Projekt Regulaminu obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu W-MZJ obejmujące:
   • Sprawozdanie z działalności programowej, organizacyjnej i sportowej.
   • Sprawozdanie z realizacji uchwał poprzednich Walnych Zebrań Delegatów.
   • Sprawozdanie finansowe w tym z wykorzystania środków dotacyjnych celowych i udzielonych dotacji własnych.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd W-MZJ.
  6. Listę zaproszonych gości.
 5. Walne Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje w sprawach dla których zostało zwołane. Dopuszcza się uzupełnienie porządku obrad w przypadku akceptacji złożonego wniosku zwykłą większością głosów.

§ 21

Walne Zebranie Delegatów.

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:

 1. z głosem stanowiącym, prawem zgłaszania wniosków i czynnym prawem wyborczym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych – 1 delegat na 1 członka zwyczajnego;
 2. z głosem doradczym członkowie ustępujących władz – członkowie Zarządu W-MZJ, członkowie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Kolegium Sędziów, Przewodniczący Rady Trenerów a także członkowie Honorowi, Prezes Honorowy, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni przez Zarząd W-MZJ goście (nie będący wybrani delegatami);
 3. bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom członków zwyczajnych i osobom zgłoszonym przez członków zwyczajnych, jako kandydaci do władz Związku.

§ 22

Możliwy jest udział w Walnym Zebraniu Delegatów oraz podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie delegatów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem przepisów ustawy  Prawo Stowarzyszeń.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie lub nie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu W-MZJ.
 4. W przypadku Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów wybór:
  1. Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2. Członków Zarządu.
  3. Członków Komisji Rewizyjnej
  4. Przewodniczącego Kolegium Sędziów oraz Przewodniczącego Rady Trenerów.
 5. W przypadku Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów wybór Delegatów W-MZJ na Walne Zjazdy Delegatów PZJ.
 6. Zatwierdzanie Regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie kierunków i programu działania.
 8. Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez Delegatów.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu W-MZJ.
 10. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego W-MZJ,
 11. Uchwalenie regulaminu dotyczącego udział w Walnym Zebraniu Delegatów oraz podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Delegatów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 24

Zarząd W-MZJ.

 1. Zarząd składa się z 7 (siedmiu) członków wybranych spośród osób, o których mowa w §21, w tym Prezesa, dwóch Vice-prezesów, Skarbnika oraz  3  Członków zarządu.
 2. Zmniejszenie składu Zarządu w czasie trwania kadencji poniżej 7 członków skutkuje obowiązkiem jego uzupełnienia w trybie kooptacji. Liczba Członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 2 osób.
 3. W przypadku zaistnienia w trakcie kadencji vacatów po powołaniu 2 osób pochodzących z kooptacji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów w najbliższym terminie planowanego Sprawozdawczego lub innego Walnego Zebrania Delegatów. W okresie od daty powstania wakatów do ich uzupełnienia Zarząd może podejmować decyzje w niepełnym składzie.
 4. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów lub Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów dokonuje w osobnych głosowaniach wyboru Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Prezes może pełnić funkcję przez maksimum dwie kolejne kadencje Zarządu. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. Do czasu wyboru nowego Prezesa jego funkcje pełni wskazany przez Zarząd Vice-prezes.
 6. W przypadku rezygnacji całego Zarządu, Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwołują Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. Do czasu wyboru nowego Zarządu i nowego Prezesa ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki. Nowy Zarząd wybierany jest na kolejną 4 letnią kadencję.
 7. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni po wyborze.
  Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją. Członkowie Zarządu mogą mieć refundowane koszty delegacji i reprezentacji W-MZJ w ramach przyjętego budżetu.
 9. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 40 dni. Możliwy jest udział w posiedzeniach Zarządu oraz podejmowanie uchwał przez Zarząd z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo Stowarzyszeń, w tym uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy użyciu poczty mailowej w oparciu o Regulamin udziału w posiedzeniach Zarządu oraz podejmowania uchwał przez Zarząd z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zatwierdzony przez Zarząd W-MZJ i Walne Zebranie Delegatów. Tak podjęta uchwała wymaga archiwizacji oraz jej wpisania do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Vice-prezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 25

Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie W-MZJ i działanie w jego imieniu.
 2. Ustalanie planów działalności Zarządu, uchwalanie budżetu W-MZJ i nadzór nad jego realizacją.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością W-MZJ oraz pracą jego biura.
 4. Powołanie Rady Trenerów i Kolegium Sędziów W-MZJ na wniosek Przewodniczących Rady Trenerów i Kolegium Sędziów.
 1. Zarządzanie majątkiem i finansami W-MZJ.
 2. Zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów.
 3. Sporządzanie i publikowanie protokołów z posiedzeń Zarządu oraz podjętych uchwał. Publikowanie na wniosek innych władz lub Komisji W-MZJ protokołów i uchwał przez nie podjętych.
 4. Prowadzenie i publikowanie ewidencji członków W-MZJ.
 5. Uchwalanie regulaminów rozgrywania zawodów rangi Mistrzostw i Pucharów W-MZJ.
 6. Ustalanie kalendarza zawodów w W-MZJ.
 7. Publikowanie propozycji i wyników zawodów oraz kontrola ich organizacji,
 8. Powoływanie Kadry Wojewódzkiej oraz akceptacja Regulaminu Kadry Wojewódzkiej W-MZJ na podstawie przygotowanych przez Radę Trenerów propozycji powołań i zmian w regulaminie. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Trenerów.
 9. Organizacja szkoleń zawodników, szkoleniowców, sędziów, osób oficjalnych oraz innych specjalistów związanych z jeździectwem.
 10. Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków W-MZJ.
 11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń wynikających ze Statutu.
 12. Mediacja w przypadku sporów powstałych pomiędzy członkami W-MZJ.
 13. Nadzorowanie działalności członków W-MZJ w zakresie przestrzegania Statutu W-MZJ oraz przepisów i regulaminów W-MZJ i PZJ.
 14. Opracowanie Regulaminu Pracy Zarządu.
 15. Udzielanie pełnomocnictw związanych z realizacją celów statutowych.
 16. Ustalanie listy gości zapraszanych na Walne Zebranie Delegatów.
 17. Powoływanie Komisji stałych i doraźnych oraz Pełnomocników do realizacji określonych zadań.
 18. Inne przewidziane Statutem.

§ 26

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków: Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz
 2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów lub Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów W-MZJ.
 4. Zmniejszenie składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji poniżej 3 członków skutkuje obowiązkiem jej uzupełnienia w trybie kooptacji. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1 osoby.
 5. W przypadku zaistnienia w trakcie kadencji vacatów po powołaniu 1 osoby pochodzącej z kooptacji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów w najbliższym terminie planowanego Sprawozdawczego lub innego Walnego Zebrania Delegatów. W okresie od daty powstania wakatów do ich uzupełnienia Komisja Rewizyjna może podejmować decyzje w niepełnym składzie.
 6. W przypadku rezygnacji całej Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. Do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej i nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ustępująca Komisja Rewizyjna pełni swoje obowiązki. Nowa Komisja Rewizyjna wybierana jest na kolejną 4 letnią kadencję.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu W-MZJ.
 8. Komisja Rewizyjna spotyka się co najmniej raz na kwartał. Możliwy jest udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo Stowarzyszeń.

§ 27

Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności W-MZJ.
 2. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu W-MZJ oraz kontroli bieżącej ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności jego działań z postanowieniami Statutu W-MZJ i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, a w przypadku stwierdzenia uchybień, określenie terminu
  i sposobu ich usunięcia.
 4. Zgłaszanie wniosku o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi W-MZJ.
 5. Prawo wnioskowania do organu nadzorującego o zawieszenie w działaniu Zarządu W-MZJ.
 6. Opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.
 7. Zatwierdzanie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu do czasu jego akceptacji przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

ROZDZIAŁ V
Kolegium Sędziów i Rada Trenerów

§ 28

Kolegium Sędziów W-MZJ.

 1. Kolegium Sędziów składa się z 3 do 5 członków powołanych na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów W-MZJ przez Zarząd W-MZJ spośród sędziów działających na terenie województwa mazowieckiego i posiadających aktualną licencję sędziego PZJ. Kolegium Sędziów powołuje się na czas trwania kadencji Zarządu, przez który Kolegium zostaje powołane, z dniem upływu kadencji tego Zarządu upływa też kadencja Kolegium Sędziów.
 2. W skład Kolegium Sędziów W-MZJ wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Przewodniczący Kolegium Sędziów może w przypadku wyrażenia zgody kandydować do Zarządu W-MZJ i pełnić równocześnie funkcję w Zarządzie i Kolegium Sędziów.
 3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Kolegium Sędziów Zarząd W-MZJ na najbliższym posiedzeniu powołuje pełniącego obowiązki Przewodniczącego Kolegium Sędziów na dokończenie kadencji lub daty kiedy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów i nastąpi wybór nowego Przewodniczącego Kolegium Sędziów. W przypadku rezygnacji innego członka Kolegium Sędziów powołanie do składu następuje na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów uchwałą Zarządu W-MZJ.
 4. Zakres obowiązków i kompetencji Kolegium Sędziów jest opisany w przygotowanym i zaakceptowanym przez Zarząd W-MZJ Regulaminie Kolegium Sędziów.
 5. Kolegium Sędziów ściśle współpracuje z Zarządem W-MZJ.
 6. Możliwy jest udział w posiedzeniach Kolegium Sędziów oraz podejmowanie decyzji przez Kolegium Sędziów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 29

Rada Trenerów W-MZJ.

 1. Rada Trenerów W-MZJ składa się z 3 do 5 członków powołanych na wniosek Przewodniczącego Rady Trenerów W-MZJ przez Zarząd W-MZJ spośród szkoleniowców działających na terenie województwa mazowieckiego i posiadających aktualną licencję szkoleniowca PZJ. Radę Trenerów powołuje się na czas trwania kadencji Zarządu, przez który Rada Trenerów zostaje powołane, z dniem upływu kadencji tego Zarządu upływa też kadencja Rady Trenerów.
 2. W skład Rady Trenerów W-MZJ wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Koordynator Kadry Wojewódzkiej. Przewodniczący Rady Trenerów może w przypadku wyrażenia zgody kandydować do Zarządu W-MZJ i pełnić równocześnie funkcję w Zarządzie i Radzie Trenerów.
 3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Trenerów Zarząd W-MZJ na najbliższym posiedzeniu powołuje pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Trenerów na dokończenie kadencji lub daty kiedy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów i nastąpi wybór nowego Przewodniczącego Rady Trenerów. W przypadku rezygnacji innego członka Rady Trenerów powołanie do składu następuje na wniosek Przewodniczącego Rady Trenerów uchwałą Zarządu W-MZJ.
 4. Zakres obowiązków i kompetencji Rady Trenerów jest opisany w przygotowanym i zaakceptowanym przez Zarząd W-MZJ Regulaminie Rady Trenerów.
 5. Rada Trenerów ściśle współpracuje z Zarządem W-MZJ.
 6. Możliwy jest udział w posiedzeniach Rady Trenerów oraz podejmowanie decyzji przez Radę Trenerów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

ROZDZIAŁ VI

Nagrody i kary

§ 30

 1. W-MZJ ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla W-MZJ: członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy, komisarzy, gospodarzy toru, delegatów technicznych, lekarzy weterynarii oraz innych osób promujących i wspierających jeździectwo.
 2. Zarząd W-MZJ z tytułu nieprzestrzegania zapisów niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów W-MZJ ma prawo do nakładania kar na członków W-MZJ.
 3. Od nałożonej kary stronie ukaranej przysługuje prawo do wniesienia odwołania przez Biuro W-MZJ do Walnego Zebrania Delegatów W-MZJ w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Tryb postępowania dyscyplinarnego w sprawach sportowych oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny PZJ.
 5. Związek może występować o nadawanie odznaczeń państwowych i resortowych.
 6. Walne Zebranie Delegatów może przyznawać tytuł Honorowego Prezesa W-MZJ.

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek W-MZJ.

§ 31

 1. Majątek W-MZJ stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze W-MZJ składają się:
  1. Wpływy z opłat rejestracyjnych i składek członkowskich.
  2. Wpływy z opłat licencyjnych klubów, zawodników i koni oraz innych obowiązujących opłat.
  3. Darowizny, subwencje i dotacje w tym z funduszów publicznych.
  4. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.
  5. Dochody z działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową, regulowane odrębnymi przepisami w całości przeznaczone na cele statutowe.

§ 32

Do reprezentowania W-MZJ, w tym dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych W-MZJ, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu: Prezesa i innego Członka Zarządu albo Wiceprezesa i innego Członka Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.

§ 33

 1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów W-MZJ większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów W-MZJ.
 2. Zmiana Statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się W-MZJ podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej polowy delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się W-MZJ określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek W-MZJ.
 3. Likwidator po zakończeniu prac sporządza stosowne sprawozdanie i występuje do władzy rejestracyjnej z wnioskiem o wykreśleniu stowarzyszenia w rejestrze.