ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na organizację MWiM i HPWiM W-MZJ w roku 2024

Ważne :

PKT 6

B) Do dnia 27.11.2023 do g. 14:00 przesłanie przez kluby na załączonym druku w formie pisemnej ofert końcowych na adres W-MZJ 02-797 Warszawa ul. Nowoursynowska
100, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera (oferty dostarczone po wskazanej
dacie i godzinie także przez pocztę lub kuriera nie będą rozpatrywane). Oferta
powinna być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
oferenta i opatrzona pieczęcią oferenta oraz zawierać informacje dotyczące kosztów i
puli nagród.